REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem purewater.com.pl w szczególności zasady i tryb składania i realizacji zamówień na towar oferowany w sklepie, dokonywania zapłaty za zakupywany towar i postępowania reklamacyjnego oraz wykonywania przez Kupującego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 1  Informacje ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem purewater.com.pl prowadzony jest przez:

Pure Fuels Project Sp. z o.o.

Siedziba: Kadrowa 74, 04-426 Warszawa

NIP: 9522183961

Kontakt dla Kupujących we wszystkich sprawach związanych ze Sklepem internetowym, w tym w sprawach informacji handlowej, reklamacji lub odstąpienia od umowy:

e-mail: kontakt@purewater.com.pl

telefon: +48 792 403 250 (opłata za połączenie według stawek operatora
osoby dzwoniącej)

UWAGA:
wszelkie informacje i oświadczenia, dla których jest w niniejszym
Regulaminie dopuszczona forma wiadomości e-mail, będą uważane za skutecznie
złożone Sprzedawcy przez Kupującego, jeżeli zostaną wysłane z adresu e-mail
podanego przez Kupującego w formularzu zamówienia dokonanej zgodnie z
postanowieniami § 4 Regulaminu.

§ 2  Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem purewater.com.pl/sklep pod którym Kupujący może w szczególności zapoznać się z ofertą Sklepu oraz składać zamówienia,

2) Towar /Produkt– towar/produkt znajdujące się w ofercie Sklepu,

3) Kupujący/Konsument – osoba fizyczna lub inny podmiot np. firma dokonująca zakupu towaru w sklepie internetowym.

4) Sprzedawca – Pure Fuels Project Sp. z o.o.
Siedziba: Kadrowa 74 04-426 Warszawa, NIP:9522183961

5) Regulamin – niniejszy regulamin,

6) Firma logistyczna – firma / osoba fizyczna / pośrednik transportowy świadcząca na rzecz Sprzedawcy usługę dostawy Towaru do Kupującego,

7) Dni Robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8) Formularz zamówienia– formularz, dostępny przy zakupie produktów dostępnych w sklepie internetowym. Zawiera pola takie jak: adres klienta, dane osobowe, dane kontaktowe, pole służące złożeniu zamówienia „na firmę”, a także polem służącym do zaakceptowania tego regulaminu.

§ 3 Przedmiot działalności Sklepu

1. Sprzedawca prowadzi w Sklepie wyłącznie sprzedaż Towarów/Produktów z oferty Pure Fuels Project.

2. Towar/produkt dystrybułowany jest w opakowaniach zwrotnych lub PET, umieszczonych w kontenerach zbiorczych, na palecie zabezpieczonej folią typu stretch. Na jednej palecie mogą znajdować się różne towary/produkty oferowane w Sklepie.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie wyłącznie z dostawą przez Firmę logistyczną do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z odbiorem własnym przez Kupującego.

4. Kupujący na podstawie jednego zamówienia złożonego w Sklepie może zakupić:

1) co najmniej 1 skrzynkę lub zgrzewkę Towaru/Produktu – jeżeli zamawia Towar/Produkt z dostawą przez Firmę logistyczną,

2) co najmniej 1 skrzynkę lub zgrzewkę Towaru/Produktu – jeżeli zamawia Towar/Produkt z odbiorem własnym.

5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie wyłącznie Kupującym będącym klientami.

§ 4 Rejestracja i logowanie

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu

b) posiadanie przeglądarki internetowej

c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

d) posiadanie numeru telefonicznego umożliwiającego skontaktowanie się z klientem.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym.

3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

4. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego

5. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

6. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

7. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.

§ 5 Zasady składania zamówienia

1. Elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia.

2. Dokonując zakupu po przez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” udziela się zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta, podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia, złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

4. Ponadto, Sprzedawca, zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji z przyczyn:

a) formalnych

b) na skutek działań spowodowanych wystąpieniem Siły Wyższej.

c) utrudnień we współpracy ze strony klienta.

d) na skutek warunków uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia np. dostawy

5. Przyjęcie zamówienia następuje po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza dostępnego w sklepie internetowym. Zamówienie do realizacji przez obsługę sklepu następuje po zaksięgowaniu wyznaczonej kwoty lub zaakceptowaniu płatności za pobraniem. Wyznaczona kwota wpłacona na konto bankowe z wygenerowanym numerem zamówienia w tytule przelewu stanowi podstawę do dalszej realizacji zamówienia i jest działaniem obowiązkowym ze strony klienta, po zatwierdzeniu zakupu przyciskiem „kupuję i płacę”.

6. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego lub w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

7. Zamówienie złożone przez Klienta nie może być w ilości mniejszej niż 1 skrzynka lub zgrzewka. Zamówienia w ilościach mniejszych nie będą przekazywane do realizacji.

8. Akceptujemy następujące formy płatności: Przelew bankowy, blik lub płatność gotówką.

9. Umowa między Klientem a Sprzedawcą, zostaje zawarta wstępnie po przez wypełnienie formularza, następnie naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”, a staje się dla obydwu stron (Sprzedawcy i klienta) zobowiązująca po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. Dochodzi wówczas do zawarcia umowy na odległość.

10. Do każdego realizowanego zamówienia Sprzedawca wystawi fakturę VAT, w dniu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie bankowym Sprzedawcy. Dokumenty zostaną wysłane do Klienta na podany w formularzu adres e-mail i/lub poprzez firmę logistyczną, współpracującą ze sprzedawcą w celu dostarczenia zamówienia do Klienta.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w innym terminie, niż wskazany przez Klienta. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Sprzedawcę.

12. Zakupione towary/produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta, przez Sprzedawcę lub współpracującą ze Sprzedawcą firmę logistyczną.

13. Przesyłki realizowane są bezpośrednio lub za pośrednictwem firm logistycznych oraz przewoźników współpracujących ze sprzedawcą, a koszt przesyłki uwzględniony jest w cenie towaru lub wyszczególniony oddzielnie przy potwierdzeniu zamówienia.

14. Klient zobowiązuje się do odebrania od kierowcy/kuriera zakupionego poprzez stronę sklepu internetowego towaru w ustalonym wcześniej terminie, Jeśli Klient nie odbierze zamówionego towaru w wyznaczonym terminie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za związane z tym wydarzeniem utrudnienia oraz koszty.

15. W czasie dostawy towaru Zamawiający musi potwierdzić podpisem jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Klienta.

16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby Towar został wysyłany do Klienta w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i/lub wpływu zapłaty za Towar na konto sprzedawcy.

17. Jeśli na opóźnienie w dostawie Sprzedawca nie ma wpływu, np. na skutek działań spowodowanych wystąpieniem Siły Wyższej lub na skutek utrudnień we współpracy spowodowanych przez klienta, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i nie uznaje wymienionych wyżej sytuacji za podstawę do reklamacji lub dowołania zamówienia.

18. Z powodów losowych lub niezależnych od sprzedawcy czas oczekiwania na przesyłkę może się wydłużyć, w takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia klienta droga mailową lub telefoniczną.

19. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru sprzedawca niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia. Jeśli klient nie zaakceptuje nowego, wyznaczonego przez sprzedawcę terminu dostawy, sprzedawca zwróci mu wpłaconą sumę pieniężną (o ile płatność zostanie dokonana) w formie przelewu na konto bankowe podane w formularzu, przypisane numerowi zamówienia, a zamówienie zostanie anulowane.

20. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego i za uprzednią zgodą Zamawiającego zrealizuje zamówienie w części dostępnego towaru lub w całości w terminie późniejszym.

21. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego.

22. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej/sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i Płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

23. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „+ dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem, ilością i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „przejdź do kasy”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia/odbioru towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

* W każdym momencie, przed przejściem „do kasy”, istnieje możliwość zmiany zamówienia, po której należy nacisnąć „odśwież koszyk”, aby zaktualizować zamówienie.

24. W formularzu zamówienia należy wskazać:

– imię i nazwisko

– adres Klienta

– numer telefonu

– adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta

– dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres, niż adres Klienta.

25. Klient, który zarejestrował konto Klienta w sklepie internetowym, może złożyć zamówienie z wykorzystaniem konta Klienta, po zalogowaniu się do sklepu internetowego.

26. Towar zamówiony w sklepie internetowym może zostać dostarczony wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowe informacje na temat terminów i kosztów dostawy dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego. W razie zmian terminów i kosztów usługi sprzedawca zobowiązuje się o bezzwłoczne zamieszczenie informacji na stronie sklepu internetowego, które zaczynają obowiązywać w dniu publikacji informacji na stronie sklepu internetowego lub terminie wyznaczonym przez sprzedawcę w tym ogłoszeniu.

26. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić
wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

27. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, oraz innych danych podanych w formularzu zamówienia.

28. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i Płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

29. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

30. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana przez sprzedawcę wiadomość elektroniczna za pośrednictwem systemu obsługi klienta, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i fakturą do zapłacenia w formacie pdf, zostaje zawarta zobowiązująca umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

31. Świadczenie przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne, a charakter każdego zamówienia jest jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po wysłaniu zamówienia.

§ 6 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie
zamówionego towaru

1. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności, ceny oraz kosztów dostarczenia towaru: za pobraniem, BLIK oraz przelewem internetowym bankowości elektronicznej. Klient, przy składaniu zamówienia powinien uiścić cenę w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena zostanie uznana za zapłaconą w chwili uznania i zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy. Opłatę należy zatytułować podanym w zakładce „płatności” kodem. Zakładka ta pojawia się po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu zamówienia.

§ 7  Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze przez sprzedawcę i/lub firmę logistyczną współpracującą pośrednio lub bezpośrednio ze Sprzedawcą.

3. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

4. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są zawarte w cenie końcowej Zamówienia.

§ 8 – A: Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując o swojej decyzji sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Kadrowa 74 04-426 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internetowy podany w zakładce kontakt na stronie sklepu internetowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument powiadomił sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Następnie Konsument zobowiązany jest odesłać zamówiony towar na adres podany przez sprzedawcę drogą mailową.

6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwróconego zamówienia od Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, oprócz kosztów dostarczenia towaru do Konsumenta.

8. Zwrot ceny zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. W przypadku braku odebrania Towaru umowa nadal obowiązuje. Brak odebrania Towaru przez Klienta nie powoduje unieważnienia umowy zawartej na odległość. W takiej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wezwania Klienta do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu, naliczone zostaną dodatkowe opłaty lub pokrycie kosztów sprowadzenia towaru do magazynu. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony Klienta, Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w tym wypadku własność towaru „wraca”, a Klient otrzyma wpłacony za towar kapitał po odjęciu dodatkowych kosztów (opłata manipulacyjna- 100pln brutto), kosztów wysyłki do klienta, a także kosztów sprowadzenia zamówienia do magazynu.

12. W sytuacji, o której mowa w pkt. 11 powyższemu sprzedawcy przysługuje prawo domagania się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli poniesionej szkody tj. wszelkie koszty przesyłki, ale także inne koszty związane z niewykonaniem zobowiązania przez Klienta, jeżeli takie są.

§ 8 – B: Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres: Kadrowa 74 04-426 Warszawa.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, numer zamówienia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, numer zamówienia, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Spółce dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia faktury, albo inny dowód. Należy również udokumentować powód reklamacji w formie nagrania video lub zdjęć.

4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. Uwagi dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej

2) telefonicznie

3) Za pomocą social media m.in. Facebook lub Instagram.


§ 9 Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego są wykorzystywane w celu:

– realizacji umowy;

– W przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą
elektroniczną,

– Jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,

2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

3. Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Pozostają w bazie danych Sprzedawcy.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Informacje”. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Spółce – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

9. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2024 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy (PDF).

Pobierz wzór reklamacji (PDF).